Учебни планове

През учебната 2005/2006 учебна година съществуват паралелки, които се обучават  по следните учебни планове:

 

       І - ІV клас - паралелки с разширено изучаване на изобразително изкуство - учебен план на МОН от 2002 / 2003година.

 

        І - VІІІ клас - общообразователни паралелки по учебен план от 1993 година.

 

        І - VІІІ клас - паралелки с ранно чуждоезиково обучение - учебен план от 1994година.

 

        І - ІV клас - общообразователни паралелки  по учебен план  на МОН от 2002 /2003година.

                                                                                                                                    

   Учебни планове ІХ - ХІІ клас

ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА -Профил "Технологичен"

         А) "Предприемачество и Бизнес"                     
         І. Профилираща подготовка ІХ Х ХІ ХІІ
1.1 Пазарна икономика 3 3    
1.2 Маркетинг и реклама     3 3
1.3 Предприемачество     3 3
1.4 Счетоводство на предприятието       4
1.5 География и световна търговия   2 2.5  
1.6 Пари, банки и финансови пазари       4
1.7 Информационни технологии 1 2 3 4
  Общо профилираща подготовка 4 7 11.5 18

   ІІ. Задължително избираема                   подготовка от раздел 
А)Общообразователна подготовка

0 1 6 3
        Б) "Туризъм"        
         І. Профилираща подготовка ІХ Х ХІ ХІІ
1.1 Основи на пазарната икономика 2 2    
1.2 Основи на туризма   3    
1.3 Еко / туризъм       6
1.4 География на туризма     3.5  
1.5 Маркетинг и реклама     4  
1.6 Мениджмънт на туризма     4 3
1.7 Счетоводство на фирмата       4
1.8 Законодателство в туризма       4
1.9 Информационни технологии 1 2 1  
  Общо профилираща подготовка 3 7 12.5 17

 ІІ.Задължително избираема                   подготовка от раздел 
А)Общообразователна подготовка

1 1 5 4
       В) "Стопански мениджмънт"        
         І.Профилираща подготовка ІХ Х ХІ ХІІ
1.1 Основи на пазарната икономика 2 2    
1.2 География и икономика   2 2.5  
1.3 Маркетинг и реклама     3 3
1.4 Мениджмънт на фирмата     3 3
1.5 Счетоводство на фирмата       4
1.6 Фирмено право       4
1.7 Интернет 1 2    
1.8 Компютърна графика     3  
  Общо профилираща подготовка 3 6 11.5 14

 ІІ.Задължително избираема                   подготовка от раздел 
А)Общообразователна подготовка

1 2 6 7
       Г) "Информационни технологии"        
        І.Профилираща подготовка ІХ Х ХІ ХІІ
1.1 Информационни технологии 3 3 4.5 5
1.2 І Чужд език 1 2 3 3
1.3 Математика   1 2 4
1.4 Информатика     3 4
  Общо профилираща подготовка 4 6 12.5 16

ІІ.Задължително избираема                   подготовка от раздел 
А)Общообразователна подготовка

0 2 5 5

ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

     А) ПРОФЕСИЯ:  Готвач, специалности: “Производство на кулинарни изделия и напитки”

        І. Задължителна професионална                     ІХ          Х          ХІ         ХІІ

                  подготовка
1.1 Здравословни БУТ   2/0    
1.2 Икономика       3
1.3 Чужд език по професията     2 2
1.4 Основи на туризма 2      
1.5 Хигиена на храненето и ХЗ   2    
1.6 Счетоводство и отчетност натуризма     2  
1.7 Отчетност на фирмата       1
1.8 Материалознание на ХП 2      
1.9 Технологично обзавеждане 2      
1.10 Технология на кулинар. продукция   2 2 2
1.11 Микробиология   0/2    
1.12 Сервиране     2  
1.13 Учебна практика - ТКП   4 5 10
1.14 Учебна практика - сервиране    

3

 
1.15 Производствена практика     2седм.
по 30ч.
 
  Общо професионална подготовка 6 10 16 20

       ІІ. Задължителноизбираема подготовка

  1 4 4

   Б. ПРОФЕСИЯ: Сервитьор – барман, специалностни: “Обслужване на заведения в общественото хранене”

       І. Задължителна професионална                     ІХ          Х          ХІ         ХІІ

                  подготовка

       
1.1 Здравословни БУТ   2/0    
1.2 Икономика       3
1.3 Чужд език по професията     2 2
1.4 Основи на туризма 2      
1.5 Хигиена на храненето и ХЗ   2    
1.6 Счетоводство и отчетност натуризма     2  
1.7 Отчетност на фирмата       1
1.8 Материалознание на ХП 2      
1.9

Технологично обзавеждане на заведения за хранене

2      
1.10

Технология на КП

  2 2  
1.11

Микробиология

  0/2    
1.12

Сервиране и барманство

    2 2
1.13

Сомилиерство

      1
1.14

Учебна практика - ТКП

  4 5  
1.15

Учебна практика - Сервиране и барманство

    3 7
1.16

Учебна практика - Сомелиерство

      2
1.17

Производствена практика

    2седм.
по 30ч.
2
 

Общо професионална подготовка

6 10 16 20

        ІІ. Задължителноизбираема подготовка

  1 4 4